Kurs KPP

  Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dedykowany
  dla służb ustawowo powołanych do niesienia
  pomocy.

 


Celem kursu jest przygotowanie członków jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. 


ADRESACI: 
 

- Państwowa Straż Pożarna
- Ochotnicza Straż Pożarna
- Zakładowa Straż Pożarna
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
- Policja
- Wojsko Polskie
- Straż Graniczna
- Straż Miejska 


WARUNKI UCZESTNICTWA:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
- jest członkiem służby współpracujące z systemem państwowe ratownictwo medyczne - ustawa o PRM art.15

CERTYFIKAT: 

Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie i uzyskuje tytuł "RATOWNIKA". 


EGZAMIN TEORETYCZNY: 

Test 30 zadań testowych wybranych przez komisję, spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. 


EGZAMIN PRAKTYCZNY: 

Dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.


TRYB KURSU: 

dzienny, wieczorny i weekendowy 


CZAS TRWANIA: 

66 godzin dydaktycznych (25 godzin zajęć teoretycznych + 41 godzin zajęć praktycznych). 

prf