I POSTANOWNIEA OGÓLNE

Warunkiem korzystania z platformy www.resusmed.pl i każdorazowo korzystania z kursów jest akceptacja poniższego regulaminu.

 

§1
 

Podmiotem prowadzącym platformę www.resusmed.pl jest „Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum Szkoleniowe Kamil Łokucijewski” 
 

§2
 

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
 
§3

W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron Platformy.
 
II RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


§1

Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej.
 
§2

Platforma www.resusmed.pl służy do prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.
 
§3

Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
 
§4

Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu. 
 
 

 


III WARUNKI KORZYSTANIA

§1

Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku kursów płatnych - po uiszczeniu opłaty.
 
§2

Kursy płatne dostępne dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie.
 
§3

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 
§4

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 
§5

Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.
 
§6

Operator serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.
 
§7

Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.
 
§8

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
§9

Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą emaili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
   
§10

Płatność za kursy on-line realizowane są przez systemu płatności www.transferuj.pl
 
§11

Wszystkie ceny oferowanych przez Autorów produktów, są cenami brutto.
 

 

 

IV REJESTRACJA
 
 
§1

Platforma działa w systemie online.
 
§2

Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na email. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do platformy edukacyjnej, wyłączając płatne kursy. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. Po przesłaniu wypełnionego formularza., Użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów platformy.
 
§3

Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie bazy danych.
 
§4

Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.
 
§5

Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.
 
§6

W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Platformy Edukacyjnej www.resusmed.pl
 
§7

Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Platformy Edukacyjnej.
  
 


V KURSY
 
§1

Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.
  
§2

Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu
a. z bezpłatnego na płatny
b. zmianę kategorii tematycznej
 
§3

Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line.
 
§4

Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce.
 
§5

Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

§6

Dostęp do kursów jest ograniczony i wynosi 14dni od dnia zakupu.

§7

Po odbyciu szkolenia on-line użytkownik przystępuje do części egzaminacyjnej gdzie ma wielokrotność odbycia egzaminu.

§8

Po zdaniu egzaminu,  które następuje po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 80% pytań, zostaje automatycznie generowany certyfikat.
 
§9

W przypadku ratowników medycznych po otrzymaniu certyfikatu  zgodnie z § 6 ust. 3 pkt. 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, Użytkownikowi przysługuje 5 punktów edukacyjnych.
 

VI UŻYTKOWNIK
 

§1

Użytkownikami www.resusmed.pl mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów Platformy Edukacyjnej www.resusmed.pl
 
§2

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.
 
§3

Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych bądź tych innego typu.
 
§4

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.
 
§5

Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.
 
§6
Użytkownik może wybrać sobie kursy, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostępne są na stronie serwisu.
 
 
VII GWARANCJA I RKLAMACJA
 
§1

Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do dyrektora „Ośrodka dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum Szkoleniowe Kamil Łokucijewski”
 
§2

Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów, trzeba zgłosić do dyrektora „Ośrodka dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum Szkoleniowe Kamil Łokucijewski”, który ponosi odpowiedzialność za realizacje kursów.
 
§3

Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.
 
§4

W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia kursu
on-line  kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.
 

§5

Zwrot środków pieniężnych podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku gdy kurs nie został rozpoczęty.
 

§6

Prowizja transakcyjna Portalu nie podlega zwrotowi.

.

 

IX ZASADY PŁATNOŚCI
 
§1

Płatność Użytkowników za kursy odbywa się w poprzez firmę: Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
 

§2

Dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu się wpłaty
 
 
 
X KWESTIE TECHNICZNE

§1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.
 

§2

Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec „Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum Szkoleniowe Kamil Łokucijewski”
 

§2

Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online
 
XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU
 
§1

Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.
 
§2

W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.
 
XII PRAWA AUTORSKIE
 
 
§1

Prezentowane na stronach www.resusmed.pl, treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.
 
§2

Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
 
§3

Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na portlau www.resusmed.pl jest zabronione.
 
XIII SPORY
 
§1

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
§2

Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem www.resusmed.pl,
zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

prf