STATUT

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum Szkoleniowe§1


Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, pod nazwą Resusmed Centrum Szkoleniowe, zwany dalej Ośrodkiem, został utworzony i jest prowadzony przez RESUSMED Centrum Szkoleniowe Kamil Łokucijewski

§2


Ośrodek działa pod adresem 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 35

§3


Podstawę prawną działania Ośrodka stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz.U.2006 r. Nr 31 poz. 216 oraz niniejszego Statutu.

§4


Ośrodek umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

§5


Do zadań Ośrodka należą:
1) Kształcenie ustawiczne dorosłych.
2) Edukacja w zakresie medycyny ratunkowej
3) Edukacja w zakresie opieki nad dziećmi i osobami starszymi
4) Edukacja językowa.
5) Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) Edukacja multimedialna
7) Edukacja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

§6


Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez:
1) autorskie programy,
2) organizację zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów w systemie dziennym, wieczorowym, weekendowym, lub w systemie łączącym wymienione formy,
3) organizację kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość E-LERNING,
4) dobór wykwalifikowanej kadry wykładowców i trenerów,
5) sprawdzone metody i techniki nauczania,
6) dostęp do sprzętu i materiałów dydaktycznych.

§7


W Ośrodku prowadzona jest następująca dokumentacja:
1) programy nauczania,
2) dzienniki zajęć,
3) rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu.

§8


Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka.

§9


Do zadań Dyrektora Ośrodka należy:
1) organizowanie pracy Ośrodka pod względem merytorycznym i dydaktycznym,
2) organizowanie kształcenia,
3) wyposażenie dydaktyczne Ośrodka,
4) rekrutacja kadry pedagogicznej,
5) określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej,
6) prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad działalnością osób prowadzących zajęcia,
7) nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,
8) zatwierdzanie programów nauczania,
9) zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,
10) prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń,
11) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń i kadry dydaktycznej.

§10


Decyzję o podjęciu współpracy z wykładowcą podejmuje Dyrektor Ośrodka na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny), okazanych dyplomów, świadectw i innych certyfikatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

§11


Do obowiązków Wykładowcy należy, w szczególności:
1) stworzenie autorskiego programu kształcenia w określonym temacie wraz z materiałami dydaktycznymi dla słuchaczy,
2) dostosowanie odpowiedniej metody nauczania,
3) wykorzystanie środków dydaktycznych, zgodnie z programem,
4) prezentowanie aktualnego stanu wiedzy,
5) wyczerpanie pełnego programu kształcenia, zgodnie z harmonogramem,
6) przeprowadzenie ćwiczeń i podawanie przykładów odpowiadających treści prowadzonych zajęć,
7) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy,
8) przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw pomiędzy zajęciami,
9) poszanowanie godności osobistej słuchaczy,
10) przestrzeganie wymogów obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych,
11) dochowanie tajemnicy we wszystkich sprawach, z którymi miał możliwość zapoznać się w trakcie prowadzenia zajęć.

§12


Wykładowca ma prawo do:
1) poznania strategii działania Ośrodka,
2) odpowiednio wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych,
3) wsparcia organizacyjno-sekretarskiego w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć,
4) oceny słuchaczy na temat prowadzonych zajęć,
5) zgłaszania Dyrektorowi Ośrodka wszelkich uwag dotyczących kształcenia,
6) udziału – w charakterze słuchacza – w kursach i seminariach organizowanych przez Ośrodek,
7) Wynagrodzenia;

§13


W celu realizacji zadań Ośrodka Dyrektor zatrudnia pracowników oraz zleca wykonanie określonych prac w oparciu o umowy cywilno-prawne.

§14


Zajęcia na poszczególnych formach kształcenia mogą prowadzić osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia zwane dalej „wykładowcami”.

§15


Wykładowcy mają obowiązek prowadzić prace dydaktyczne w zakresie nauczanego tematu zgodnie z nowoczesnymi metodami i formami pracy dydaktycznej.

§16


Do obowiązków Wykładowcy należy:
1) sumienne, rzetelne i systematyczne prowadzenie zajęć,
2) realizowanie programu nauczania,
3) życzliwy i indywidualny stosunek do każdego słuchacza,
4) podnoszenie kwalifikacji,
5) przestrzeganie zasad Regulaminu i BHP.
6) otwarcie sal dydaktycznych dla słuchaczy na co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem wykładu;
7) przygotowanie i sprawdzenie wyposażenia dydaktycznego;
8) przygotowanie serwisu kawowego;
9) sprawdzenie listy obecności;
10) rozdanie słuchaczom materiałów dydaktycznych;
11) rozdanie i zebranie od słuchaczy ankiet na temat jakości wykładu;

§17


Obowiązki i prawa pracowników Ośrodka określa aktualne prawo pracy oraz przyjęty przez nich zakres obowiązków.

§18


Sprawy dyscyplinarne i porządkowe rozpatrywane są zgodnie z Kodeksem Pracy.

§19


Dyrektor Ośrodka prezentuje katalog oferowanych zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów za pośrednictwem strony internetowej www.resusmed.pl, jak również za pośrednictwem ulotek, portali gospodarczych i społecznościowych. Każda jednostkowa oferta zawiera stale elementy takie, jak: temat zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów, program nauczania, adresaci, czas trwania zajęć, wydanie certyfikatu lub zaświadczenia, tryb kursu do których kierowana jest oferta oraz cenę.

§20


Słuchaczem zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów jest osoba, której udział został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Ośrodka za pośrednictwem strony internetowej www.resusmed.pl, e-mail, listownie, a jego przyjęcie zostało potwierdzone przez Dyrektora Ośrodka i opłacone w całości w terminie nie późniejszym niż 7 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

§21


Słuchacze przyjmowani są do Ośrodka według kolejności zgłoszeń.

§22


Dyrektor ma prawo skreślić słuchacza w przypadku:
1) nieobecności na zajęciach,
2) spożywania alkoholu w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek lub udział w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
3) stworzenie zagrożenia używania narkotyków lub środków halucynogennych, a także namawiania do tego innych osób,
4) agresywnego zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób oraz przejawów wandalizmu, konfliktu z prawem,
5) braku uiszczenia opłaty za udział w danej formie kształcenia w wymaganym terminie,
6) nie stosowania się do postanowień regulaminu danej formy kształcenia.

§23


W przypadku skreślenia lub rezygnacji ze szkolenia, kursów, warsztatów i seminariów w trakcie jego trwania, słuchaczowi przysługuje zwrot części opłaty za niewykorzystane jednostki lekcyjne.

§24


1) Słuchaczowi przysługuje całkowity zwrot należności w przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem.
2) W przypadku rezygnacji, skreślenia z listy lub w przypadkach losowych takich jak wypadek, czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu słuchacz otrzymuje zwrot należności za niewykorzystane jednostki lekcyjne.

§25


Prawa słuchacza:
1) słuchacz korzysta z urządzeń szkolnych w sposób określony przez Ośrodek i pod jej opieką w potrzebnym zakresie,
2) słuchacz może przedstawić interesujące go problemy, a wykładowca winien starać się pomóc w ich wyjaśnieniu lub rozwiązaniu,
3) słuchacz ma prawo do zgłoszenia uwag w sprawach dotyczących nauczania do dyrektora Ośrodka.
4) słuchacz ma prawo do zgłoszenia uwag w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Ośrodka do Dyrektora Ośrodka.

§26


Obowiązkiem słuchacza jest:
1) stosowanie się do regulaminu danej formy kształcenia,
2) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,
3) regulowanie należności za udział w danej formie kształcenia w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie danej formy kształcenia lub umowie.

§27


Środki finansowe na działalność Ośrodka pochodzą z opłat wnoszonych przez słuchaczy lub płatników.

DYREKTOR OŚRODKA
Kamil Łokucijewski
prf